КВАЛИТЕТ

Како компанија која обезбедува услуги во доменот на хигиено-техничко одржување и управување со недвижнини, свесна за својата одговорност и улога во зачувувањето на околината и природните добра,се обрзавме дека одговорно и професионално ќе управуваме со условите во кои се одвиваат нашите работни процеси, со тоа намалувајќи го нашето влијание врз околината во најмала можна мера.

Неизбежни деловни приоритети во работното опкружување е да се остави најмало можно влијание врз околината од нашето работење. Со исполнување на оваа цел сакаме да ги заштитиме нашите вработени,пошироката јавност како и околината во која дејствуваме.

Сево ова го овозможивме со имплементирање на стандардите за управување со квалитет и заштита на околината ISO 9001 и ISO 14001.

ISO Сертификат

Основни принципи оренитирани кон овие политики се:
  • Клиентите и партнерите преку нивното задоволство од добиените услуги
  • Прилагодување кон пазарот, со цел зголемено учество и унапредување на квалитетот на понудената услуга
  • Позитивно и професионално однесување кон околинита, преку одговорно однесување на нашите вработени
  • Позитивно и професионално однесување кон околинита, преку одговорно однесување на нашите вработени
  • Идентификување и отстранување на недостатоците кои можат да предизвикаат незадоволство кај клиентите и партнерите, околината како и врз општествената одговорност
  • Задоволство кај своите вработени преку кои се овозможува спроведување на овие политики
  • Континуирано подобрување на системот за управување со квалитет и заштита на околина, со што ќе овозможиме поголемо задоволство кај нашите клиенти и пратнери
  • Континуирани обуки и надоградба на своите вработени со што ќе се овозможи стручно,професионално и калитативно спроведување на нашите должности кон клиентите,партнерите и околината.
  • Да води грижа за својата општествена одговорност , како и заштита на животната околина